Referenz

Erschließung Baugebiet "Am Falltor", Walzbachtal-Wössingen

  • September 2016 bis Mai 2017
  • 1500 m³ Oberbodenabtrag
  • 4500 m³ Grabenaushub für Kanal und Wasserleitung
  • 950 m Entwässerungsleitungen DN 150 - DN 500
  • 54 Stück Schachtbauwerke
  • 400 m Wasserleitungen GGG DN 100
  • 2200 m² Fahrbahnflächen Asphalt
  • 1000 m² Pflasterfläche